Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
occasional occasional

Kariera

Najbardziej wartościowym kapitałem PWPW są jej pracownicy. Dzięki nim możemy realizować najtrudniejsze wyzwania biznesowe.
Dlaczego my
Proces rekrutacji
Aktualne oferty pracy
Dołącz do nas
Dlaczego my
Zastanawiasz się, dlaczego warto podjąć pracę w PWPW? To proste! Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku, dającą szerokie możliwości rozwoju. Skupiamy profesjonalistów z różnych dziedzin, wykonujących swoją codzienną pracę z zaangażowaniem i pasją. I co najważniejsze – naprawdę potrafimy robić pieniądze! 

Polityka personalna firmy

Bezpieczeństwo to zaufanie, a zaufanie to podstawa solidności. W ten sposób budujemy trwałe i dobre relacje zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. PWPW gwarantuje rozwój wszystkim pracownikom, którzy chcą rosnąć razem z nią. W naszej firmie zarządzanie zasobami ludzkimi uzyskało rangę procesu zarządczego. To zobowiązuje do stosowania najlepszych praktyk i prowadzenia przemyślanej polityki kadrowej, zorientowanej na budowanie przewagi konkurencyjnej, opartej na unikalnych kompetencjach pracowników.

Szkolenia i rozwój

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, wprowadzając nowe rozwiązania i pozyskując nowe rynki, nieustannie inwestuje w rozwój pracowników. Szkolenia ogólne, specjalistyczne oraz kursy językowe pozwalają na ciągłe podnoszenie kwalifikacji załogi.

W PWPW od  wielu lat realizujemy systematyczną politykę szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, umożliwiając im doskonalenie umiejętności zawodowych oraz uzupełnianie wykształcenia ogólnego poprzez finansowanie nauki w szkołach oraz podczas kursów, szkoleń i seminariów zawodowych. Zgodnie z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracownik może uzyskać pomoc finansową na podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych w wysokości do 80 proc. kosztów nauki. Wielkość dofinansowania zależy w głównej mierze od przydatności nowych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, potrzeb kadrowych spółki i perspektyw rozwojowych pracownika.

Świadczenia pracownicze

Wytwórnia przykłada dużą wagę do zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych  pracowników, oferując im bogaty pakiet świadczeń, m.in. dodatkowe ubezpieczenie w ramach trzeciego  filaru czy możliwość leczenia (obejmującego porady specjalistów) w ramach pakietu medycznego (w dużej części finansowanego przez pracodawcę).

Pracownicy mogą  uzyskać niskooprocentowane  pożyczki z przeznaczeniem na zakup bądź remont mieszkania. Firma dba także o osoby preferujące aktywny wypoczynek,  refundując część kosztów ponoszonych na zakup biletów i kart wstępu na pływalnię, siłownię czy korty tenisowe. Dofinansowuje również wypoczynek pracowników i ich rodzin. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego położonego na Mazurach (należącego do firmy).

Wynagrodzenia i dodatki

Zatrudnionym w PWPW osobom oferujemy wynagrodzenie składające się z kilku elementów. Jego podstawowym składnikiem jest wynagrodzenie zasadnicze (którego wysokość jest ustalana w oparciu o dane rynkowe dla danego stanowiska) oraz premia miesięczna, uzależniona od wyników firmy oraz indywidualnej oceny pracy. Jako stały element można uznać także nagrodę z zysku. Ponadto, osobom legitymującym się odpowiednim stażem przysługują dodatki za lojalność wobec pracodawcy – stażowy oraz nagroda jubileuszowa.

W zależności od stopnia realizacji celów firmy na dany rok (w odniesieniu do założeń budżetowych) uruchamiana jest tzw. nagroda efektywnościowa. W ramach budżetu na wynagrodzenia wyodrębniono również fundusz nagród motywacyjnych, z którego prezes zarządu bądź dyrektor obszaru nagradza najbardziej aktywnych pracowników. Osoby, które pracują na zmiany czy w godzinach nadliczbowych, mogą liczyć również na dodatki istotnie lepsze niż wynika to z przepisów Kodeksu pracy.

Kariera

PWPW zatrudnia około 1800 osób.  W procesie rekrutacji na wakujące stanowiska przyjmujemy zasadę naboru wewnętrznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi pracownicy mogą wykorzystać posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zdobyte w różnego rodzaju projektach, aplikując na nowe stanowiska pracy. Najlepsi mogą znaleźć się w kadrze rezerwowej, dla której przygotowywane są specjalne programy rozwojowe, przygotowujące do objęcia kluczowych stanowisk w firmie.

Elastyczność zatrudnienia

Aby zachęcić do współpracy najlepszych, firma wykazuje dużą elastyczność w zakresie form zatrudnienia: proponujemy umowy o pracę, umowy cywilne, współpracę z podmiotami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Stosujemy elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy, w tym ruchomy system czasu pracy, system zadaniowy, system równoważnych norm  czy telepracę. Spółka wypracowała jasne zasady zawierania umów, o których informuje pracownika już w momencie rozpoczęcia pracy.

Środowisko i warunki pracy

PWPW nieustannie  doskonali warunki pracy

W PWPW możemy się pochwalić systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który jest rozwijany od lat w ramach zintegrowanego systemu zarządzania i certyfikowany przez specjalistyczne jednostki audytujące.

W firmie organizowane są coroczne konkursy pod hasłem „Poprawiam warunki pracy na moim stanowisku”. Aby zapewnić pracownikom możliwość skutecznego rozwiązywania  ewentualnych problemów, powołaliśmy rzeczników praw pracowniczych, którzy mają dbać o właściwe przestrzeganie praw osób zatrudnionych w PWPW. Nad bezpieczeństwem medycznym naszych pracowników czuwa lekarz oraz pielęgniarka, dostępni w zlokalizowanym na terenie firmy ambulatorium.

 

Komunikacja wewnętrzna

Podstawą dobrego zarządzania zasobami ludzkimi jest efektywna komunikacja. Służy temu wydawany od 1951 r. magazyn „Życie Wytwórni”. Tygodnik zawiera bieżące informacje dotyczące działalności firmy, profilu produktów, zawartych kontraktów, uzyskanych wyróżnień, spraw pracowniczych i socjalnych, oferty pracy oraz informacje kulturalno-sportowe. Pracownicy mają również dostęp do intranetu i portalu pracowniczego.

Istotnym elementem zarządzania tym obszarem są również spotkania zarządu z przedstawicielami pracowników, z którymi konsultowane są zmiany związane z szeroko rozumianymi sprawami pracowniczymi.

 

Praktyki i staże

Jako firma społecznie odpowiedzialna PWPW współpracuje z uczelniami wyższymi oraz szkołami średnimi, oferując uczniom i studentom możliwość odbycia staży i praktyk. Jesteśmy fundatorem nagród (staży) w ramach konkursu „Grasz o staż”, organizujemy również staże dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy.  

 

Wyróżnienia i nagrody

Starania PWPW, aby stwarzać pracownikom jak najlepsze środowisko pracy, były wielokrotnie nagradzane:

  • w 2009 r. PWPW uzyskała tytuł Solidnego Pracodawcy Mazowsza 2009 r.,
  • w 2010 r. PWPW uzyskała tytuł Solidnego Pracodawcy Roku w kategorii ogólnopolskiej,
  • w 2011 r. PWPW została wyróżniona w konkursie FlexiLider 2011,
  • w 2012 r. w XIII edycji konkursu „Lider zarządzania zasobami ludzkimi” Kapituła Nagrody przyznała PWPW wyróżnienie za efektywne włączanie funkcji HR w proces restrukturyzacji firmy.
Proces rekrutacji
 
Specjaliści Działu Zatrudnienia i Wynagrodzeń, rekrutując kandydatów do pracy w PWPW, szczególną uwagę zwracają na kwalifikacje, umiejętność pracy w zespole i gotowość do zdobywania nowych umiejętności. Ze względu na szczególny charakter produkcji, osoby ubiegające się o pracę w PWPW muszą mieć nieposzlakowaną opinię. Proces rekrutacji rozpoczynamy od publikacji ogłoszeń wewnątrz firmy, a także na stronie internetowej w zakładce Kariera oraz portalach ogłoszeniowych (w tym w serwisach internetowych biur karier wybranych szkół wyższych).

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. 
Pierwszym etapem jest selekcja otrzymanych aplikacji. Najlepsi kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu, są zapraszani na spotkanie rekrutacyjne.
Drugim etapem jest  spotkanie rekrutacyjne, podczas którego weryfikowane są podstawowe informacje na temat doświadczenia kandydata, jego wykształcenia oraz najważniejszych kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Część rozmowy może zostać przeprowadzona w języku angielskim. Kandydat może również zostać poproszony o wykonanie krótkiego zadania lub testu sprawdzającego poziom znajomości danego obszaru wiedzy.
Na kolejne spotkanie zapraszamy 2-3 najlepszych kandydatów. W zależności od stanowiska, może to być np. rozmowa z dyrektorem obszaru, do którego prowadzony jest nabór. Na tym spotkaniu wybrane osoby mogą spodziewać się przedstawienia oferty zatrudnienia.
W przypadku stanowisk produkcyjnych decyzja dotycząca wyboru kandydata podejmowana jest już po drugim etapie rekrutacji. Jeżeli oferta zostanie przyjęta przez wybraną osobę, następuje etap zatrudnienia.
Wszyscy kandydaci, którzy brali udział w spotkaniach, otrzymują telefonicznie lub drogą mailową informacje zwrotne o statusie rekrutacji.
Dołącz do nas
 

Jeśli chciałbyś pracować w firmie PWPW S.A., a nie ma w tej chwili interesujących dla Ciebie ofert pracy, możesz przesłać swoje dokumenty wypełniając formularz. Przesłane aplikacje zostaną rozpatrzone, gdy pojawi się zapotrzebowanie na stanowisko adekwatne do wyszczególnionych w nich kwalifikacji i umiejętności. Wszystkie przesłane dane zostaną wykorzystane jedynie w celach rekrutacyjnych.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie poniższej zgody:

„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-222) ul. Sanguszki 1:
* □ dla potrzeb obecnych procesów rekrutacyjnych,
* □ dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, że posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej  należy zgłosić  bezpośrednio do  PWPW S.A. na adres e-mail: pwpw@pwpw.pl

                                                       .......................................................................
*właściwe zaznaczyć               (data  i podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE zwane dalej RODO Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. informuje że:


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1.
2.    Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)    listownie: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa,
b)    elektronicznie na adres: pwpw@pwpw.pl,
c)    telefonicznie: centrala 22 235 20 00.

3.    PWPW S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowanych w PWPW S.A. procesów rekrutacyjnych.
5.    Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie

a)    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w zakresie danych wskazanych w kodeksie pracy (art. 22 1  ) oraz w  ustawie z dnia 12 czerwca 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się
o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego,

b)    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  w zakresie dodatkowych danych udostępnionych na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.    Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazywane:

a)    podmiotom wspierającym PWPW S.A. w procesie rekrutacji, w tym podmiotom przetwarzającym  dane osobowe na rzecz PWPW S.A. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z ich udziałem w procesie rekrutacyjnym,

b)    podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług, w tym w szczególności  dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym,

c)    organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8.    W zakresie, jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.    Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.    Pani/Pana dane osobowe  zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia  rekrutacji ale nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

11.    PWPW S.A. zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku  wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w bieżącej/ przyszłej rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  w zakresie wynikającym z art. 22 1 jest  niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.”

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową pwpw.pl. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane są wówczas pozyskiwane i jak może chronić swoją prywatność.

 

Administratorem danych użytkowników odwiedzających stronę internetową pwpw.pl jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000062594, NIP 525-000-10-90, REGON 011836796.

 

Korzystając z serwisu www pwpw.pl, użytkownik akceptuje zasady Polityki  Prywatności.

 

Gromadzone dane są przesyłane na dwa sposoby: są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika w formularzu kontaktowym oraz podczas korzystania z serwisu wyłącznie do celów administrowania serwisem. Serwery automatycznie zapisują dane, takie jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy odwiedzany przez użytkownika do jego urządzenia (komputer, smartfon itp.). Korzystamy z cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu www.pwpw.pl oraz aby tworzyć jego anonimowe statystyki.

 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub smartfonie użytkownika. Może on także zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować je. Wystarczy, że wybierze w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

 

Serwis używa: 

- cookies na oznaczenie, że wypełniony został formularz na stronie,
- cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu CMS, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
- cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do panelu strony,
- cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność).

 

Dodatkowo serwis www.pwpw.pl gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa na podstawie tzw. plików cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

 

Gdy użytkownik kontaktuje się z PWPW S.A. za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp., przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

 

Dane osobowe (adres e-mail) zbierane przez formularz kontaktowy służą wyłącznie do celów kontaktowych.

 

PWPW S.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis www.pwpw.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również kontroluje swoje metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.

 

Serwis PWPW S.A. zawiera odnośniki do innych stron www. PWPW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www. PWPW S.A. PWPW S.A. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

Później Zgadzam się
Później Zgadzam się