Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
RODO
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) stosowane od 25 maja 2018 roku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych
Kontakt z IOD
Wnioski

 

Administrator
Administratorem danych jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1.
Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

  1. listownie: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa,
  2. elektronicznie na adres: data ,
  3. telefonicznie: centrala 22 235 20 00.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: data lub pisemnie: PWPW S.A, ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

CEL
PODSTAWA PRAWNA
W celu komunikacji i załatwienia sprawy drogą korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.

W celu kontaktu telefonicznego.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli wstępu.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 5 a) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z przepisami ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

W celu rekrutacji.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z przepisami Kodeksu pracy oraz innymi przepisami prawa.

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W celu świadczenia usług lub wykonywania umów.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z oferowanymi usługami określają odrębne polityki, dostępne na stronach internetowych Administratora.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i  wykonanie umowy.

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający w szczególności na realizacji umowy.

 

W celu informowania o oferowanych produktach.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda, która może być w  dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający w szczególności na marketingu usług własnych.

 

W celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, a w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w szczególności wynikający z przepisów ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i innych przepisów prawa.

W celu gromadzenia danych w kontaktach biznesowych.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda, która może być w  dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający w szczególności na zarządzaniu kontaktami biznesowymi.

W celu komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy po stronie partnera biznesowego.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.

W celach analitycznych i statystycznych, dochodzenia roszczeń lub ochrony praw Administratora.

art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

W celu prowadzenia strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej w związku z realizacją obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W celu prowadzenia stron na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouToube na warunkach oraz na zasadach przez nich określonych.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zainicjowaniu przez użytkownika jakiejkolwiek aktywności na danym profilu.

 

art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na zarządzaniu stronami portali, informowaniu o działalności i usługach oferowanych przez PWPW S.A, promowaniu różnych wydarzeń organizowanych przez Spółkę oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tj. komentarze, chat, wiadomości.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług, w tym m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim,
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń w szczególności kancelariom prawnym,
  3. organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administratorom portali społecznościowych oraz osobom z nich korzystających.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług lub przetwarzane na podstawie Państwa zgody przysługuje Państwu, także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Państwu, również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, dla którego zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu jej wycofania.

W przypadku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania i przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na portalach społecznościowych informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających dany profil w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w  danym serwisie.

Dane osobowe gromadzone przez: Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook https://www.facebook.com/policies_center; Twitter Inc. na zasadach określonych regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/privacy; YouTube, którego dostawcą jest Google LLC podlegają retencji na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu, więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Podanie danych osobowych w innych celach np. marketingowym jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Komenda Stołeczna Policji, w partnerstwie z norweskim ID-Center oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. prowadzi projekt “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. R. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
data

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Akceptuję Nie akceptuję
Akceptuję Nie akceptuję