Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
RODO
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) stosowane od 25 maja 2018 roku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych
Kontakt z IOD
Wnioski

 

Administrator
Administratorem danych jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1.
Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:

  1. listownie: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa,
  2. elektronicznie na adres: pwpw@pwpw.pl,
  3. telefonicznie: centrala 22 235 20 00.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Juszczuk, z którą można skontaktować się we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych oraz sposobu realizacji przysługujących osobom fizycznym praw za pomocą email: iod@pwpw.pl.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

CEL
PODSTAWA PRAWNA
W celu komunikacji i załatwienia sprawy drogą korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji.

W celu kontaktu telefonicznego.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli wstępu.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

W celu rekrutacji.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z przepisami Kodeksu pracy.

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W celu świadczenia usług lub wykonywania umów oraz informowania o oferowanych produktach.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z oferowanymi usługami określają odrębne polityki, dostępne na stronach internetowych.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda.

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający w szczególności na realizacji umowy, marketingu usług własnych.

W celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, a w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z przepisami ustawy o rachunkowości.

W celu gromadzenia danych w kontaktach biznesowych.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda.

W celu komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy po stronie partnera biznesowego.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.

W celach analitycznych i statystycznych, dochodzenia roszczeń lub ochrony praw Administratora.

art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług, w tym m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim,
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń w szczególności kancelariom prawnym,
  3. organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług lub przetwarzane na podstawie Państwa zgody przysługuje Państwu, także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Państwu, również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, dla którego zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do świadczenia usług zaufania o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany prawem tj. 20 lat.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia Państwa roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane będą przechowywane do czasu jej wycofania.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Komenda Stołeczna Policji, w partnerstwie z norweskim ID-Center oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. prowadzi projekt “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową pwpw.pl. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane są wówczas pozyskiwane i jak może chronić swoją prywatność.

 

Administratorem danych użytkowników odwiedzających stronę internetową pwpw.pl jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000062594, NIP 525-000-10-90, REGON 011836796.

 

Korzystając z serwisu www pwpw.pl, użytkownik akceptuje zasady Polityki  Prywatności.

 

Gromadzone dane są przesyłane na dwa sposoby: są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika w formularzu kontaktowym oraz podczas korzystania z serwisu wyłącznie do celów administrowania serwisem. Serwery automatycznie zapisują dane, takie jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy odwiedzany przez użytkownika do jego urządzenia (komputer, smartfon itp.). Korzystamy z cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu www.pwpw.pl oraz aby tworzyć jego anonimowe statystyki.

 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub smartfonie użytkownika. Może on także zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować je. Wystarczy, że wybierze w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

 

Serwis używa: 

- cookies na oznaczenie, że wypełniony został formularz na stronie,
- cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu CMS, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
- cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do panelu strony,
- cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność).

 

Dodatkowo serwis www.pwpw.pl gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa na podstawie tzw. plików cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

 

Gdy użytkownik kontaktuje się z PWPW S.A. za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp., przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

 

Dane osobowe (adres e-mail) zbierane przez formularz kontaktowy służą wyłącznie do celów kontaktowych.

 

PWPW S.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis www.pwpw.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również kontroluje swoje metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.

 

Serwis PWPW S.A. zawiera odnośniki do innych stron www. PWPW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www. PWPW S.A. PWPW S.A. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

Później Zgadzam się
Później Zgadzam się