Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
Konkurs na członków Zarządu PWPW
 (26-02-2024)

OGŁOSZENIE

Rady Nadzorczej Spółki Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych oraz Członków Zarządu PWPW S.A. 
 
Załącznik do uchwały Nr 204/X/24 Rady Nadzorczej PWPW S.A. z dnia 26 lutego 2024 r.
 
 
I. Informacje ogólne
1. Rada Nadzorcza PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zgodnie z uchwałą Nr 204/X/24 Rady Nadzorczej PWPW S.A. z dnia 26 lutego 2024 r., niniejszym ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych oraz Członków Zarządu (dalej łącznie: „Członek Zarządu”).
2. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone etapowo:
1) I etap – ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu;
2) II etap – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami i wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu.
II. Wymogi wobec kandydata na Członka Zarządu
1. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wszystkie następujące warunki:
1) spełniać łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj.:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
d) spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach prawa,
a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2) w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – złożyć podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w Spółce oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie 
z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
3) posiadać poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub złożyć zobowiązanie, że w przypadku powołania w skład Zarządu Spółki, bez zbędnej zwłoki podda się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” w rozumieniu ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
2. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym warunków tj.:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3. Ponadto kandydaci powinni posiadać:
1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
3) doświadczenie niezbędne do sprawowania funkcji członka Zarządu;
4. W odniesieniu do poszczególnych stanowisk:
1) co do kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu, dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współzarządzaniu  organizacjami zatrudniającymi więcej niż 2000 pracowników,
2) co do kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współzarządzaniu obszarem finansów w organizacjach zatrudniających więcej niż 2000 pracowników,
3) co do kandydata na stanowisko Członka Zarządu, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami informatycznymi.
III. Zgłoszenie kandydata
1. Każdy kandydat składa pisemne zgłoszenie, które zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z adresem do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e mail, określenie stanowiska na jakie kandydat kandyduje oraz wskazanie preferowanej formy kontaktowania się z kandydatem podczas trwania postępowania kwalifikacyjnego.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) podpisany życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń 
i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (CV);
2) podpisany list motywacyjny;
3) kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych;
4) kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
5) kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
6) kopie lub odpisy poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających kandydata do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne”, a w przypadku braku takiego poświadczenia zgłoszenie powinno zawierać pisemne zobowiązanie kandydata, że w przypadku powołania w skład Zarządu Spółki, podda się bez zbędnej zwłoki procedurze sprawdzającej przewidzianej dla dopuszczenia do informacji niejawnych;
7) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie później niż w terminie 2 miesięcy przed datą złożenia zgłoszenia w postępowaniu kwalifikacyjnym; 
8) oświadczenia kandydata (w oryginale, podpisane przez kandydata zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego) o:
a) spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) braku toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciwko kandydatowi oraz braku skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego,
d) złożeniu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w Spółce oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach i oświadczeniach) danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.
3. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć inne kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np.: referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów językowych), które w ocenie kandydata będą przydatne na stanowisku Członka Zarządu.
4. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 11 marca 2024 r. 
do godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. R. Sanguszki 1 (parter - Biuro Przepustek od ul. R. Sanguszki 1). Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych oraz Członków Zarządu PWPW S.A.”. 
Termin uważa się za zachowany jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem. Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.
5. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: PWPW S.A., 00-222 Warszawa, ul. R. Sanguszki 1 (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).
6. W przypadku, gdy do zgłoszenia zostaną dołączone kopie dokumentów poświadczone 
za zgodność przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oryginałów lub urzędowych odpisów przedłożonych przez siebie kopii dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
7. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w dniu 12 marca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.
9. Rada Nadzorcza jest uprawniona do wezwania danego kandydata do uzupełnienia braków formalnych.
10. Decyzja o zakwalifikowaniu danego kandydata do II etapu postępowania kwalifikacyjnego nastąpi nie później niż do 18 marca 2024 r.
11. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym (mimo ewentualnego wezwania do uzupełnienia ich braków) lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki spełniają w najszerszym zakresie wymagania do wykonywania funkcji Członka Zarządu. Nie każdy kandydat spełniający wymogi formalne musi zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
IV. Rozmowy kwalifikacyjne
1. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami 
w dniach 19-22 marca 2024 r. w siedzibie Spółki przy ul. R. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.
2. Rada Nadzorcza zastrzega możliwość przeprowadzenia poszczególnych lub wszystkich rozmów z kandydatami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o czym poinformuje kandydata z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim przypadku rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone przy użyciu technologii umożliwiającej, w czasie rzeczywistym, zarówno przekaz głosowy jak i wizualny (wideokonferencja).
3. O dopuszczeniu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
4. Zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje w szczególności: 1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, 2) zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, 3) zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
5. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
6. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
7. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
V. Zakończenie postępowania kwalifikacyjne
1. Rada Nadzorcza dokona oceny kandydatów na podstawie dokumentów załączonych do zgłoszeń oraz udzielonych odpowiedzi podczas przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe każdego z kandydatów, jego kwalifikacje merytoryczne, a także kompetencje menedżerskie.
2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
3. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany 
w zgłoszeniu adres e-mail.
4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
 
Oświadczenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Komenda Stołeczna Policji, w partnerstwie z norweskim ID-Center oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. prowadzi projekt “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. R. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
data

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Akceptuję Nie akceptuję
Akceptuję Nie akceptuję