Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
occasional occasional
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych PWPW S.A.
 (28-05-2020)

Rada Nadzorcza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa wpisanej do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 62594, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-10-90, wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości 130 650 380 zł, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania:

 
 1. sprawozdania finansowego Oddziału PWPW S.A. usytuowanego na terytorium Republiki Armenii za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz za rok 2021,
 2. łącznego sprawozdania finansowego PWPW S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz za rok 2021 z możliwością przedłużenia umowy na wyżej wymienione badania na kolejne dwa lata.

 

Określa się następujące terminy zakończenia badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki:

 1. w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. i odpowiednio do dnia 31 stycznia 2022 r. dla badania sprawozdania finansowego Oddziału PWPW S.A. usytuowanego na terytorium Republiki Armenii,
 2. w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. i odpowiednio do dnia 28 lutego 2022 r. dla badania łącznego sprawozdania finansowego PWPW S.A.
 3. odpowiednio w przypadku przedłużenia umowy na kolejny dwuletni okres.

 

I. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. informacje o firmie audytorskiej, jej siedzibie oraz o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie,
 2. informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o liczbie zatrudnionych na umowach o pracę biegłych rewidentów,
 3. informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na terytorium Republiki Armenii oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 4. oświadczenie firmy audytorskiej o:
 • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenia badania,
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
 1.  cenę netto i brutto w złotych za badanie sprawozdania finansowego łącznego oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań odrębnie dla każdego roku obrotowego objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, jak też dla lat przyszłych, uwzględniającą wszystkie koszty osobowe i rzeczowe, jakie musi ponieść Oferent za badanie poszczególnych sprawozdań finansowych, w tym koszty udziału w posiedzeniach organów, o których mowa w pkt II ppkt 2) poniżej. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych,
 2. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 3. oświadczenie o posiadaniu przez osoby przeprowadzające badanie Poświadczenia Bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową (oznaczonych klauzulą „Poufne”),

 4. oświadczenie o usługach (umowach) wykonanych na rzecz PWPW S.A. w roku 2020,

 5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych,

 6. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

 7. udokumentowane doświadczenie z przeprowadzania badania sprawozdań finansowych w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty co najmniej trzech podmiotów z minimalnym przychodem w roku obrotowym w wysokości 500 mln zł, na podstawie przedstawionych referencji wystawionych przez zamawiającego,

 8. udokumentowane doświadczenie z przeprowadzania badania sprawozdań finansowych w okresie 5 lat przed złożeniem oferty co najmniej dwóch podmiotów, w których przeważającą formą prowadzenia działalności jest działalność w branży IT w zakresie wytwarzania i wdrażania oprogramowania, z minimalnym przychodem w roku obrotowym w wysokości 100 mln zł, na podstawie przedstawionych referencji wystawionych przez zamawiającego.

 

II. Ponadto, informuje się, że:

 1. oczekuje się przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej PWPW S.A., sporządzanego dla Zarządu PWPW S.A., listu (informacji) o problemach w systemie rachunkowości,
 2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do żądania obecności biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, którego przedmiotem będzie omówienie danego sprawozdania finansowego objętego niniejszym zamówieniem, jak też na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej PWPW S.A. oceniającym łączne sprawozdanie finansowe oraz, jeżeli będzie to konieczne, na Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym zbadane sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta oraz prowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, a także nieudzielania odpowiedzi negatywnych w formie pisemnej, jak również odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych.
 4. pisemna oferta powinna być złożona przez Oferentów łącznie dla całego przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem (tj. bez możliwości złożenia oferty wyłącznie dla wybranego roku obrotowego) w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na badanie łącznego sprawozdania finansowego PWPW S.A. za lata 2020 - 2022. Nie otwierać.”, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu,
 5. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 19 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 (bez obecności Oferentów),
 6. dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną od Głównego Księgowego PWPW S.A. email: h.urawska@pwpw.pl, tel. 22 235 22 60,
 7. PWPW S.A. nie wymaga wpłacenia wadium,

 8. PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową pwpw.pl. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane są wówczas pozyskiwane i jak może chronić swoją prywatność.

 

Administratorem danych użytkowników odwiedzających stronę internetową pwpw.pl jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000062594, NIP 525-000-10-90, REGON 011836796.

 

Korzystając z serwisu www pwpw.pl, użytkownik akceptuje zasady Polityki  Prywatności.

 

Gromadzone dane są przesyłane na dwa sposoby: są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika w formularzu kontaktowym oraz podczas korzystania z serwisu wyłącznie do celów administrowania serwisem. Serwery automatycznie zapisują dane, takie jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy odwiedzany przez użytkownika do jego urządzenia (komputer, smartfon itp.). Korzystamy z cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu www.pwpw.pl oraz aby tworzyć jego anonimowe statystyki.

 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub smartfonie użytkownika. Może on także zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować je. Wystarczy, że wybierze w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

 

Serwis używa: 

- cookies na oznaczenie, że wypełniony został formularz na stronie,
- cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu CMS, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
- cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do panelu strony,
- cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność).

 

Dodatkowo serwis www.pwpw.pl gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa na podstawie tzw. plików cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

 

Gdy użytkownik kontaktuje się z PWPW S.A. za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp., przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

 

Dane osobowe (adres e-mail) zbierane przez formularz kontaktowy służą wyłącznie do celów kontaktowych.

 

PWPW S.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis www.pwpw.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również kontroluje swoje metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.

 

Serwis PWPW S.A. zawiera odnośniki do innych stron www. PWPW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www. PWPW S.A. PWPW S.A. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

Później Zgadzam się
Później Zgadzam się